[ skip to content ]

Brenda Whitehurst

  • Brenda Whitehurst
  • Human Resources Assistant
  • Human Resources
  • 1402 Spong Hall
  • Norfolk, VA 23529
  • 757-683-4760
  • bwhitehu@odu.edu